STUDIJNÍ PROGRAM,

PODLE KTERÉHO ŠKOLA UČÍ……….

Praxe je jednou z důležitých součástí práce pedagoga.Proto škola vychází dlouholeté praxe hlavního pedagogaa zvolila vzdělávací program –variantu A.

„Výtvarné vyjadřování v kresbě, malbě, grafice a modelování (autorský kolektiv) navazuje na původní učební osnovy pro VO LŠU a přizpůsobujeje současným výtvarně výchovným tendencím. Učební látka se člení dokresby, malby, grafiky, dekorativních činností, modelování a objektové a akční tvorby.Nabízí učiteli veškeré informace o výtvarných dovednostech, které byměl žák ovládat. Souběžně se program soustřeďuje na téma, které děti dobře znají a ke kterému mají citový vztah. Téma přivádí žáky k prožitku, ale také k estetickým kvalitám skutečnosti, k osvojení studijní kresby a malby, k poznávání výtvarného jazyka a k tvořivému zvládání výtvarné technologie.“

Tento studijní program škola obohacuje o prvky dalších vzdělávacích programů v jednotlivých vhodných souvislostech. Výuka pracuje s řadami i s projekty. Během školního roku občas inovuje tematický plán pod vlivem naléhavé situace v dění v okolí nebo plán či projekt rozvíjí.

Dále škola využívá studijní program Počítač ve výtvarné výchově, schválený MŠMT dne 18. srpna 2003 pod č.j. 25 052/2003-22 pro výtvarný obor ZUŠ

V současném období je zpracováván ŠVP podle RVP proZUŠ.